Korttids - eller langtidsplass sykehjem

Sykehjem er et tilbud for de som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Sykehjem er et heldøgnstilbud for eldre som ikke kan få nødvendige helse- og omsorgstjenester i eget hjem. 

Før du vurderer sykehjemsplass

Selv om din helsetilstand er redusert, og du ikke lenger klarer daglige gjøremål, er det ikke sikkert du behøver å flytte på sykehjem.

Kommunehelsetjenesten har en rekke andre tilbud som også kan dekke ditt behov for hjelp. For mer informasjon se: Kristiansund Kommune - Helse og omsorg 

Korttidsopphold

På korttidsopphold kan du få utredning, behandling og / eller rehabilitering slik at du fortsatt kan klare å bo hjemme. Tilbud om opphold kan gis til somatisk syke og til personer med demens. Korttidsopphold kan også tilbys som avlastning for pårørende. 

Langtidsopphold

Langtidsopphold er et tilbud til personer som har et varig, omfattende, døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig. Et langtidsopphold i sykehjem er permanent, med oppfølgning og tilsyn hele døgnet.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg som har:

  • et spesielt utfordrende sykdomsbilde
  • behov for økt faglig kompetanse
  • behov for et skjermet tilbud
  • et totalt omsorgsbehov, hvor den fysiske, mentale eller sosiale tilstand er slik at du, hjemmetjenesten, og/eller nettverket rundt deg, ikke lenger er i stand til å ta hånd om deg på en forsvarlig måte i hjemmet
  • har behov for pleie og omsorg ved livets slutt

 

Opphold gis på en av følgende institusjoner:

Storhaugen Helsehus

Kringsjå Sykehjem

Avd. Barmanhaugen 2.etasje

Bergan Sykehjem

Frei Sykehjem

Tustna Helse og Omsorgssenter

Gjemnes Sykehjem

Hvordan søke? 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal bo hjemme så lenge som mulig.

Tildeling av opphold:

Kristiansund kommune må til enhver tid bruke de plassene vi har tilgjengelig. Dette gjelder både innen kommunen og de plassene vi leier fra nabokommunene. 

Takker du nei til tildelt sykehjemsplass, blir du satt sist på venteliste eller helsehjelpen blir flyttet tilbake i hjemmet. 

Artikkelliste