Garasje, carport og bod

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?


Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av byggets størrelse og plassering kan det være at du;

 1. Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) selv være ansvarlig for søknaden og byggearbeidene.
 3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger etter byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, eventuelt selvbygger med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar nseg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf SAK10 kapittel 11.

1. Ikke søknadspliktig

Dette gjelder:

 • En enkelt frittliggende bygning på bebygd eiendom.
 • Bygningen kan ikke brukes til beboelse. At bygningen ikke kan brukes til beboelse betyr blant annet at den ikke kan brukes til overnatting. Eksempler på hva den kan brukes til er; garasje, uthus, verksted, hobbybod, veksthus og dukkestue.
 • Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 50 m².
 • Mønehøyde kan ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Disse høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen kan oppføres i en etasje. Den kan ikke ha kjeller.
 • Bygningen kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
 • Den må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket (tiltaket = det du skal bygge) følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser. Før du begynner å bygge anbefaler vi at du informerer naboene dine. Når du er ferdig med å bygge må du informere kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette for at kommunen skal kunne oppdatere kart- og matrikkeldata. (Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister).

 

2. Søknadspliktige tiltak som du som tiltakshaver kan være ansvarlig for selv

Dette gjelder:

 • En enkelt frittliggende bygning på bebygd eiendom.
 • Bygningen kan ikke brukes til beboelse.
 • Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 70 m².
 • Bygningen kan oppføres i inntil en etasje. Den kan i tillegg være underbygget med kjeller. Denne kjelleren kan ikke inneholde oppholdsrom og må ha himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygget kan ha loft dersom det har bruksareal som er mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Bruksareal på loft skal medregnes i det totale bruksarealet.

Søknaden kan innsendes av deg selv som tiltakshaver. Du er ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Vær oppmerksom på at byggteknisk forskrift (TEK17) har strengere branntekniske krav til garasjer som er større enn 50 m².
Avstand til eiendomsgrense skal være minst 4 meter. For å bygge nærmere må du ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon.

 

3. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

Dette gjelder:

 • Garasjer og lignende som er større enn 70 m² bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA).

Søknad om slike garasjer og lignende må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger. For at du skal kunne bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse selv, eller at du knytter til deg noen med slik kunnskap.