Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens og fremtidens behov. Kristiansund kommune har gjennom internasjonale og nasjonale føringer forpliktet seg til å arbeide for et bærekraftig samfunn. Kommunens arbeid om å kutte klimagassutslipp er sentralt for å oppnå flere av bærekraftsmålene.

Klimabudsjett og klimaregnskap

Kristiansunds lokale bærekraftsmål

Lokale bærekraftsmål i Kristiansund kommune: god helse, god utdanning, mindre ulikhet, bærekraftig by og samfunn, grønt skifte, havrommet, infrrastruktur, lokalt kunnskapspotensial, bærekraftig arbeidsliv, samarbeid. - Klikk for stort bildeLokale bærekraftsmål i Kristiansund kommune Skjermbilde "Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

Kommunen har tilpasset FNs 17 bærekraftsmål til 10 egne lokale tilpassede mål. De lokale bærekraftsmålene er førende og flettet sammen med kommunens satsingsområder: Den varme byen, Den smarte byen, Den kloke byen og Den modige byen. Sammen danner de kjernen i kommuneplanens samfunnsdel og skaper en rød tråd gjennom hele organisasjonen, fra politiske beslutninger ned til innbyggerne, tjenestemottakerne og ansatte. 

Kristiansund kommunes satsingsområder fra kommuneplanens samfunnsdel: Den smarte byen, den kloke byen, den varme byen og den modige byen - Klikk for stort bildeKristiansund kommunes satsingsområder fra kommuneplanens samfunnsdel Kristiansund kommune

Status på bærekraftsmålene i Kristiansund

U4SSC er et implementeringsprogram og måleverktøy som skal bidra til at byer og lokalsamfunn i hele verden klarer å omsette bærekraftsmålene i handling og resultater. Måleindikatorene (KPI) i verktøyet sier noe om hvordan Kristiansund som helhet presterer på smart bærekraftig utvikling og bærekraftig verdiskaping.

Indikatorsettet som er brukt i denne kartleggingen er utviklet av FN/ITU i samarbeid med «United for Smart Sustainable Cities Initiative» (U4SSC). Indikatorsettet dekker de tre dimensjonene av FN sine bærekraftmål, men har med utgangspunkt i formålet tyngdepunktet i den økonomiske dimensjonen, særlig mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Det er viktig å bemerke at dette indikatorsettet er ikke å betrakte som en fullstendig kartlegging av bærekraftstatus i kommunen, men er en av flere KPI-sett som brukes i kommunens mål- og resultatstyring. 

Kristiansund kommune var blant de første byregionene som ble inkludert i nettverket U4SCC. Les mer om U4SCC her (engelsk).

Klima og miljø

Klimaendringer fører til flere hendelser som har stor påvirkning for oss mennesker. FNs bærekraftsmål ble laget nettopp for å bedre takle konsekvensene av endringene vi allerede ser og for å redusere effekten av den globale temperaturøkningen. Alt henger sammen med alt. 

Kristiansund kommune har derfor et klima- og miljøperspektiv på alt vi gjør, og stiller derfor tydelige krav til bærekraftige- og klimavennlige løsninger. Kommunen har et klimabudsjett og klimaregnskap som viser organisasjonens totale utslipp av klimagasser og målsetting om å kutte 50% av sine utslipp til 2030. Kommunen har investert større og mindre klimatiltak på kommunale bygg.

Eksempler på prosjekt og tiltak om bærekraft

Se også: