R-288 Oppstart av detaljregulering - Devoldholmen, Kristiansund

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering. Planområdet ligger i Kristiansund sentrum mellom Fosnagata, Astrups gate og havnebassenget. Forslagstiller er Devoldholmen Utvikling AS. Pir II er reguleringsarkitekt.

Reguleringsplanen skal vise mulig utbygging til ulike formål som høyskole, fagskole, næring/ forretning og offentlige tjenester. Boliger/ studentboliger kan også bli aktuelt. Devoldholmen skal fortsatt være kollektivknutepunkt. Planen skal foreslå terminalløsninger for buss og båt, sammen med bedre tilbud for gående og syklende, og god framkommelighet på riksveg 70. Planforslaget skal konsekvensutredes iht. KU-forskriften.

Planprogram og mer info finnes på www.pir2.no/news , eller kontakt Pir II på tlf 73 98 40 80. Innspill sendes til firmapost@pir2.no eller per post til Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim, innen onsdag 14. august 2019.

Her er dokumentene i saken: