Barn, familie og helse

Barn, familie og helse har tre avdelinger; Barneverntjeneste, Forebyggende helsetjenester for barn og unge, Opplæringstjenester. Enheten organiserer kommunens psykososiale kriseteam.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes er en interkommunal barneverntjeneste. Tjenesten tar i mot barnevernmeldinger og gjør undersøkelser av disse. Det kan gis hjelpetiltak i hjemmet som foreldreveiledning, deltakelse i foreldreveiledningsgrupper, fritidskontakt, besøkshjem, barnehageplass, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter m.m. Dersom barnet eller ungdommen ikke kan bo hjemme for kortere eller lengre tid kan denne få plass i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Dette skjer med samtykke fra foreldrene eller etter behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.
 

Forebyggende helsetjenester

Forebyggende helsetjenester for barn og unge har et stort utvalg av tjenester; Jordmortjenesten er helsestasjon for gravide, helsestasjonstilbud til barn 0-5 år. Skolehelsetjenester er et tilbud til barn 6-20 år og deres foreldre. Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom som bor eller oppholder seg i kommunen. , Fysioterapitjenester for barn og unge er opptatt av fysisk helse. Psykiske helsetjenester for barn og familier tilbyr rask hjelp uten henvisning. Helsetjenester for flyktninger. Reise- og yrkesvaksinasjon samt annen vaksinasjon.
 

Opplæringstjenester

Opplæringstjenesten har ansvar for ulike spesialpedagogiske og logopediske tjenester til barn og voksne i kommunen.

Opplæringstjenesten er en avdeling innenfor Enheten Barn, Familie og Helse. Opplæringstjenesten har ansvaret for tjenestene logopedtjenestespesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til barn under skolealder som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven. Vedtak blir fattet etter sakkyndig vurdering fra PPT.

I tillegg har Opplæringstjenesten ansvar for å gi logopedtjenester både til barn og voksne. Foresatte, barnehager og skoler kan melde opp barn/elever. Voksne kan få hjelp etter sakkyndig vurdering fra PPT.

Opplæringstjenesten gir tilbud om bistand og veiledning til barnehagene i deres arbeid med minoritetsspråklige barn.

2 ansatte har sertifisering som instruktør innenfor International Child Development Program (ICDP). ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

Vi har 18 årsverk fordelt på 20 personer i avdelingen. I tillegg til administrativ ledelse har avdelingen 1 team for spesialpedagoger, 1 team for logopeder og 1 stilling som minoritetsspråklig veileder.