Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem og tilsyn ved samvær

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du

1. Egenpresentasjon
 • Fyll ut dette elektroniske skjemaet der du presenterer deg selv (egenpresentasjon).
 • NB! Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsfører (gjelder fra 1.september 2020).
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.
 • Vi kontakter deg så snart vi kan.
2. Politiattest

Du må skaffe deg politiattest

 • Først må du motta et brev fra oss (anmodning om politiattest).
 • Når du mottar dette brevet, må du selv sende det videre til politiet.
 • Slik søker du om politiattest.

 

Du må sende politiattesten til barneverntjenesten

 

3. Samtale med barnevernet
 • Vi blir enige om møtetidspunkt, og tar en samtale med utgangspunkt i din egenpresentasjon, dine forventninger, type oppdrag med mer.
 • Du finner oss i Rådhusbakken 1, 6522 Frei.
 • Etter møtet vil vi foreta en vurdering der vi konkluderer om du er godkjent, eller ikke godkjent som tiltaksperson.
4. Taushetserklæring
 • Hvis du blir godkjent som tiltaksperson, vil du måtte signere oppdragsavtale som også inneholder taushetserklæring.

 

Møte med berørte parter

Vi har interne avklaringer med familien, kontaktperson og våre team.
Å finne en god match er viktig for alle parter, og denne prosessen kan derfor ta litt tid.  

Underveis tar vi kontakt med deg, og avtaler møter.

Samtykke fra foresatte

For at du kan ta bilde/video av barnet eller ta med barnet i bil, trenger vi samtykke fra barnets foresatte. 

Samtykke 

 

Forventninger til deg

Være en god rollemodell

Du må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Du må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Du må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Sende oss rapport

Du må rapportere en gang hver måned.

Skrive timeliste og reiseregninger

Du må sende inn timeliste en gang per måned.

 

Slik fører du timer og reiseregning

Hvordan sende digitale timelister og reiseregning til barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. 

Ulykkesforsikring for barn og unge

Ulykkesforsikring for barn og unge sammen med fritidskontakt og i besøkshjem er kommunens ansvar.

 

Vi trenger deg på laget!

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Ofte er familien og barneverntjenesten enige om at familien skal få hjelp fra barnevernstjenesten. Hjelpen kan være ulike tiltak, som for eksempel råd og veiledning, støttekontakt, barnehageplass eller besøkshjem.

Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. De fleste som får hjelp av barnevernet, mottar hjelpetiltak i hjemmet. Hjelpetiltakene skal være med på å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen eller avlaste foreldrene.

Alle som skal ha oppdrag knyttet til barn, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget.

Som tiltaksperson for barneverntjenesten får du betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt.

Alle tiltakspersoner fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes barneverntjenesten.

 

Besøkshjem

Er et kommunalt hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har dårlig økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og andre rollemodeller.

Som besøkshjem er man ikke en erstatning for barnets hjem hos foreldrene, men tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned.

 

Fritidskontakt 

Jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem. 

En fritidskontakt hjelper barn som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Det kan være å finne på ting sammen, eller å følge barnet til en bestemt aktivitet.

 

Tilsyn ved samvær

Barneverntjenesten har av ulike grunner ansvar for at det er en trygg voksen sammen med barn som skal gjennomføre samvær med egne foreldre. Dette kaller vi tilsyn ved samvær.

Her trenger vi trygge, rolige voksne, som kan hjelpe barnet med å lage trygge rammer rundt samvær , med biologiske foreldre. Det kan være behov for å hente og bringe barnet fra bosted til plassen samværet skal gjennomføres også. Dette avklares med kontaktperson i barneverntjenesten ved oppstart.

Vil du finne ut mer om det å være besøkshjem og støttekontakt?

Ta gjerne kontakt med oss i barneverntjenesten på telefon: 71574396.

Tilsynsperson i fosterhjem

Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsperson (gjelder fra 1.september 2020).
Se merknader til forskrift om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem (Rundskriv Q-1/2014).

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten
E-post
Telefon 71 57 43 96

Telefontid
Mandag - fredag
09:00 - 15:00

Orgnr: 987844299

Barnevernsleder: Synnøve Flemmen.

>>Se kart hvor vi er

Postadresse/besøksadresse
Barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes,
Rådhusbakken 1,
6522 Frei.

Barnevernsvakt
Telefon 97 60 16 16

Telefontid
Mandag-fredag: 15:30 - 08:00.
Lørdag, søndag og helligdager: døgnåpent.