Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem og tilsyn ved samvær

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du

 

Vi matcher deg og klient

 

Gjøremål for deg som tiltaksperson

Vi trenger deg på laget!

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Ofte er familien og barneverntjenesten enige om at familien skal få hjelp fra barnevernstjenesten. Hjelpen kan være ulike tiltak, som for eksempel råd og veiledning, støttekontakt, barnehageplass eller besøkshjem.

Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. De fleste som får hjelp av barnevernet, mottar hjelpetiltak i hjemmet. Hjelpetiltakene skal være med på å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen eller avlaste foreldrene.

Alle som skal ha oppdrag knyttet til barn, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget.

Som tiltaksperson for barneverntjenesten får du betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt.

Alle tiltakspersoner fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes barneverntjenesten.

 

Besøkshjem

Er et kommunalt hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har dårlig økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og andre rollemodeller.

Som besøkshjem er man ikke en erstatning for barnets hjem hos foreldrene, men tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned.

 

Fritidskontakt 

Jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem. 

En fritidskontakt hjelper barn som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Det kan være å finne på ting sammen, eller å følge barnet til en bestemt aktivitet.

 

Tilsyn ved samvær

Barneverntjenesten har av ulike grunner ansvar for at det er en trygg voksen sammen med barn som skal gjennomføre samvær med egne foreldre. Dette kaller vi tilsyn ved samvær.

Her trenger vi trygge, rolige voksne, som kan hjelpe barnet med å lage trygge rammer rundt samvær , med biologiske foreldre. Det kan være behov for å hente og bringe barnet fra bosted til plassen samværet skal gjennomføres også. Dette avklares med kontaktperson i barneverntjenesten ved oppstart.

Vil du finne ut mer om det å være besøkshjem og støttekontakt?

Ta gjerne kontakt med oss i barneverntjenesten på telefon: 71574396.

Tilsynsperson i fosterhjem

Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsperson (gjelder fra 1.september 2020).
Se merknader til forskrift om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem (Rundskriv Q-1/2014).

Artikkelliste