Søk på kommunal bolig , omsorgsbolig og bolig med heldøgns omsorgstjenester

Slik søker du om kommunal bolig , omsorgsbolig og bolig med heldøgns omsorgstjenester

Søknadskjema

 • Fyll ut søknadskjema for kommunal bolig (PDF, 233 kB), og kryss av for type bolig. 
 • Skriv  ut skjema, skriv under og lever skjemaet til Kristiansund servicekontor. Du kan også gå til Min side og fylle ut og sende inn skjemaet digitalt
 • Det er den som søker bolig, eventuelt pårørende og personer med fullmakt, som skal underskrive søknaden

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
 

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er kommunens nest høyeste omsorgsnivå. Tjenesten er et tilbud til personer som trenger omfattende helse- og omsorgstjenester grunnet redusert helsetilstand og funksjonssvikt.

Boligen er fysisk tilrettelagt, slik at beboer får økt mulighet for å styrke sin funksjon og mestring, med sikte på økt selvhjulpenhet i det daglige.

Omsorgsboligene er tilrettelagt, slik at beboer skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Tjenesten kan bidra til å hindre, utsette eller erstatte innleggelse i sykehjem og skal i størst mulig grad være en bolig livet ut.

Omsorgsbolig er beboers eget hjem. Beboer betaler husleie til kommunen og mottar hjemmetjenester fra personalet som er tilknyttet boligen.

Hva kan omsorgsboligen bidra med?

 • Mestring av daglige gjøremål ut i fra den enkeltes forutsetninger
 • Helse- og omsorgstjenester etter vedtak fra Seksjon forvaltning, helse og omsorg.
 • Helsehjelp etter tilkalling ved behov
 • Felles måltider med andre beboere
 • Aktiviteter, kulturtilbud og sosialt fellesskap

Kriterier for innvilgelse av omsorgsbolig:

 • Kristiansund kommune praktiserer boplikt de siste 2 årene forut for søknaden
 • Søker har behov for helse- og omsorgstjenester av et visst omfang og gjennom hele døgnet.
 • Kommunale tjenester i hjemmet, hjelpemidler og velferdsteknologi skal være utprøvd og ikke funnet tilstrekkelig for å ivareta søkers behov i ordinær bolig*.

*Med ordinær bolig menes den bolig man selv velger å bo i. Det er et privat anliggende å sørge for et egnet sted å bo, til tross for alder, sykdom og endring av funksjoner.

Hva skjer videre?

Seksjon forvaltning behandler søknader om helse- og omsorgstjenester.

Saksbehandler tar kontakt med søker for avtale om vurderingsmøte, for å kartlegge din nåværende helsetilstand og funksjonsevne.

Søknaden på Seksjon forvaltning og du får tilsendt svar på søknad.

Tildeling av omsorgsbolig:

Dersom din søknad innvilges, blir du satt på venteliste. Du må påregne ventetid. Tildeling av bolig skjer etter faglig vurdering og du kan ikke selv velge boliganlegg. 

Hva koster det?

Du får informasjon om husleie når bolig er tildelt.

Tilbakemelding på kvalitet.

 Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet.

Når du underskriver samtykker du til at Kristiansund kommune:

 • Behandler og innhenter personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen.
 • Innhenter nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller andre offentlige instanser.
 • Innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves egenbetaling
 • Samtykke kan begrenses / trekkes tilbake.

Artikkelliste