Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens og fremtidens behov. Kristiansund kommune har gjennom internasjonale og nasjonale føringer forpliktet seg til å arbeide for et bærekraftig samfunn. Kommunens arbeid om å kutte klimagassutslipp er sentralt for å oppnå flere av bærekraftsmålene.

Klimabudsjett og klimaregnskap

Kristiansunds lokale bærekraftsmål

Lokale bærekraftsmål i Kristiansund kommune: god helse, god utdanning, mindre ulikhet, bærekraftig by og samfunn, grønt skifte, havrommet, infrrastruktur, lokalt kunnskapspotensial, bærekraftig arbeidsliv, samarbeid. - Klikk for stort bildeLokale bærekraftsmål i Kristiansund kommune Skjermbilde "Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

Kommunen har tilpasset FNs 17 bærekraftsmål til 10 egne lokale tilpassede mål. De lokale bærekraftsmålene er førende og flettet sammen med kommunens satsingsområder: Den varme byen, Den smarte byen, Den kloke byen og Den modige byen. Sammen danner de kjernen i kommuneplanens samfunnsdel og skaper en rød tråd gjennom hele organisasjonen, fra politiske beslutninger ned til innbyggerne, tjenestemottakerne og ansatte. 

Kristiansund kommunes satsingsområder fra kommuneplanens samfunnsdel: Den smarte byen, den kloke byen, den varme byen og den modige byen - Klikk for stort bildeKristiansund kommunes satsingsområder fra kommuneplanens samfunnsdel Kristiansund kommune

Status på bærekraftsmålene i Kristiansund

U4SSC er et implementeringsprogram og måleverktøy som skal bidra til at byer og lokalsamfunn i hele verden klarer å omsette bærekraftsmålene i handling og resultater. Måleindikatorene (KPI) i verktøyet sier noe om hvordan Kristiansund som helhet presterer på smart bærekraftig utvikling og bærekraftig verdiskaping.

Indikatorsettet som er brukt i denne kartleggingen er utviklet av FN/ITU i samarbeid med «United for Smart Sustainable Cities Initiative» (U4SSC). Indikatorsettet dekker de tre dimensjonene av FN sine bærekraftmål, men har med utgangspunkt i formålet tyngdepunktet i den økonomiske dimensjonen, særlig mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Det er viktig å bemerke at dette indikatorsettet er ikke å betrakte som en fullstendig kartlegging av bærekraftstatus i kommunen, men er en av flere KPI-sett som brukes i kommunens mål- og resultatstyring. 

Kristiansund kommune var blant de første byregionene som ble inkludert i nettverket U4SCC. Les mer om U4SCC her (engelsk).

Klima og miljø

Klimaendringer fører til flere hendelser som har stor påvirkning for oss mennesker. FNs bærekraftsmål ble laget nettopp for å bedre takle konsekvensene av endringene vi allerede ser og for å redusere effekten av den globale temperaturøkningen. Alt henger sammen med alt. 

Kristiansund kommune har derfor et klima- og miljøperspektiv på alt vi gjør, og stiller derfor tydelige krav til bærekraftige- og klimavennlige løsninger. Kommunen har et klimabudsjett og klimaregnskap som viser organisasjonens totale utslipp av klimagasser og målsetting om å kutte 50% av sine utslipp til 2030. Kommunen har investert større og mindre klimatiltak på kommunale bygg.

Eksempler på prosjekt og tiltak om bærekraft

Mer om bærekraftsarbeidet Kristiansund kommune har gjort tidligere og ønsker å gjøre. Andre relevante henvisninger.

Eksempler på prosjekt og tiltak om bærekraft

Eksempler på prosjekt og tiltak om bærekraft

Mer om bærekraftsarbeidet Kristiansund kommune har gjort tidligere og ønsker å gjøre. Andre relevante henvisninger.

Se også: