Forsterket skoletilbud

Her finner du informasjon om forsterket skoletilbud ved Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole

Forsterket skoletilbud

Kristiansund kommune har et forsterket skoletilbud på Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole.

Tilbudet retter seg mot elever fra 1.-10. trinn med store og sammensatte vansker, og omfattende varige behov som i særlige tilfeller trenger annet opplegg enn det som er mulig å legge til rette for på nærskolen. Individuelle sakkyndige vurderinger viser at dette er elever som vil ha behov for at hele opplæringen blir særskilt tilrettelagt.

Det må foreligge individuelle vurderinger for hvert enkelt barn, men det dreier seg om barn som har behov for svært god tilrettelegging for å ha utbytte av å delta i skolemiljøet. De kan ha store medisinske vansker og behov for fysisk tilrettelegging av omgivelsene. Det vil være barn som trenger oppfølging 1:1 gjennom hele skoledagen, også i SFO-tiden, av ansatte som har spesialisert kompetanse (i metodikk, diagnosekunnskap, medisinsk behandling, fysioterapi m.m. i samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten).

Den enkelte elev vil ha et helhetlig tilbud med klassetilhørighet og samtidig et individuelt tilpasset tilbud som gir opplæring etter elevens forutsetninger og behov. Basiselementer i opplæringen vil være: Kommunikasjonsferdigheter, sosial kompetanse, ADL-ferdighetstrening, fysisk aktivitet, sansemotorikk, fag. Svømmeterapi og musikkterapi er også faste elementer i undervisningen.

Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole har fokus på et godt inkluderende læringsmiljø med et godt læringsutbytte.

Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole er også ressursskoler og samarbeidspartnere for hele Kristiansund-skolen. Det vil si at de kan gi veiledning og hjelp til andre skoler der foreldre velger nærskolen for sitt barn med store hjelpebehov.

Alle barn har rett til å gå på nærskolen sin (Opplæringsloven § 8-1). Dersom foreldre ønsker det, så kan det søkes inn på forsterket tilbud. Før søknad sendes så skal barnehage eller skole ha dokumentasjon som kartlegginger, tidligere tiltak og sakkyndig vurdering fra PPT. Foreldre sender søknad i samråd med barnehage/skole på eget skjema til rektor ved Dale barneskole eller Nordlandet ungdomsskole. Søknadsfrist er 20. november.

Klikk her for mer informasjon om forsterket skoletilbud (PDF, 237 kB)

 

Søknad om forsterket skoletilbud fylles ut av styrer eller rektor ved den enkelte barnehage eller skole.

Lenke til søknadsskjema ligger her:

Søknad om plass på Forsterket Skoletilbud