Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027

5 Hva er mitt ansvar og hva kan jeg gjøre?

Ansvar - Klikk for stort bilde

Alle i Norge har avvergingsplikt.

Vi har alle plikt til å avverge alvorlige lovbrudd som drap, voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn. Om det ikke er trygt for deg å gripe inn har du likevel plikt til å varsle politiet.

Husk at avvergingsplikten alltid går foran taushetsplikten!

Film om avvergingsplikten

 

Avvergingsplikt 

Alle har en plikt til å søke å forhindre at straffbare handlinger skjer. Avvergeplikten gjelder for alle til enhver tid, og opphever eventuell taushetsplikt. Se Straffelovens § 196. Du kan avverge ved å varsle lokalt politi eller barnevernstjenesten. Er det akutt fare for liv og helse skal du umiddelbart ringe politiet på 112. Unnlater du å avverge kan du straffes med bot eller fengsel inntil ett år. 

En rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt og offentlige myndigheter har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når barn viser vedvarende alvorlige atferdsvansker.

 

Meldeplikt og opplysningsplikt 

Alle som utfører en tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, eller er underlagt lov som regulerer dette har en selvstendig og et personlig ansvar for å melde til barneverntjenesten om barn som det er mistanke om at utsettes for eller er vitne til vold. Meldeplikten til barnevernet inntrer når du har grunn til å tro at et barn blir mishandlet hjemme eller utsatt for andre former for omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.  

Du har opplysningsplikt hvis barnevernet ber om opplysninger i en sak hvor de har mistanke om omsorgssvikt, fysisk mishandling, seksuelle overgrep med mer, se Opplæringsloven § 15-3 og Barnehageloven § 22.  

 

Taushetsplikt 

Alle som utfører en tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13. Dette innebærer at taushetsplikten skal overholdes med mindre det foreligger forhold som gjør at taushetsplikten skal vike. Da vil enten opplysningsplikt, meldeplikt eller avvergeplikt være gjeldende. 

Helsepersonelloven § 21 sier at helsepersonell skal hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Barnevernstjenesten sin taushetsplikt følger av barnevernloven § 6-7 første ledd og pålegger enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan eller institusjon etter barnevernloven taushetsplikt etter forvaltningsloven §13-13e. Etter barnevernloven §6-7 andre ledd utvides taushetspliktens område ytterligere i forhold til forvaltningsloven.

Tilsvarende henvisning finnes også i barnehageloven §20 og 22. Lov om sosiale tjenester i NAV §44 og opplæringsloven §15-1.

Helsepersonellets taushetsplikt følger av helsepersonelloven §21. Opplysningsplikten følger av helsepersonelloven §15-3 og barnehageloven §22.