Brukerstyrt personlig assistent (BPA)


 

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Dersom du er under 67 år og har behov for personlig assistanse i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt, kan du ha rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Forutsetningen er at behovet er stort, hovedregelen er da at tjenestebehovet må overstige 32 timer pr uke. Dersom tjenestebehovet er lavere, kan du fortsatt ha rett på tjenester. Dette blir da en vurdering kommunen vil ta med bakgrunn i om en slik organisering av tjenester vil være hensiktsmessig med tanke på ressurser og tilgjengelige tjenester.

Ordningen gjelder også som avlastningstiltak for forelder med barn under 18 år som har nedsatt funksjonsevne.

Dersom du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) før du ble 67 år, får du videreført retten også etter at du har fylt 67 år. 

Arbeidsleder for egne assistenter

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at tjenestemottakeren er arbeidsleder for egne faste assistenter, og bestemmer innenfor det tildelte timeantallet hvilke oppgaver assistentene skal utføre og når det skal skje. Arbeidsleder har det daglige ansvaret for at innholdet i tjenesten er faglig forsvarlig og at assistentene har et forsvarlig arbeidsmiljø jfr arbeidsmiljøloven, ferieloven, forskrift om helse, miljø og sikkerhet (HMS) mv. 

Brukerstyrt personlig assistanse omfatter også brukere som ikke kan ivareta brukerstyringen selv. Dette innebærer blant annet at personer med utviklingshemming og familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan få brukerstyrt personlig assistanse. Brukerstyringen ivaretas da av andre personer på vegne av eller i samarbeid med brukeren. 

Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten. 

 


Slik søker du

Søk om BPA ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

 

Hva koster det?

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris per måned
Inntekt under 2G *230
Inntekt 2-3G 1.360,-
Inntekt 3-4G 2.268,-
Inntekt 4-5G 2.949,-
Over 5G 4.310,-
Pr time 340,-
Brukerstyrt praktisk bistand følger samme satser som for praktisk bistand.

* BPA skal kun betales for den delen av vedtaket som gjelder praktisk bistand.
 

 

 

Artikkelliste