Søk tilskudd fra Kulturtanken til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Kulturminister Abid Raja har lansert en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd på mellom 50.000 og 500.000.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - høring og offentlig ettersyn

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen fredag 23. oktober

Gjensidigestiftelsen utlyser midler til møteplasser for ungdom

Søknadsfrist 15. september

Ny krisepakke for frivilligheten fra regjeringen

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.    

22. juli-markering i Kristiansund

Onsdag 22. juli arrangerer Kristiansund kommune, sammen med støttegruppen, en minnemarkering ved minnesmerket i Svanedammen. Dette skjer klokken 14.00.

Regjeringen med ny koronapakke for frivillighet og idrett

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, som forvaltes av  www.lottstift.no .

Årsrapporten for 2019 er klar

Kristiansund kommune sin årsrapport for 2019 er nå klar. 

Kystkulturcamp 2020

Bli med på Kystkulturcamp 10.-14. august! Pris : 550,- per deltaker (for hele uken) Påmelding innen 20. juli til eric.dullaert@gmail.com

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kristiansund kommune har fått tildelt penger for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Tildelingssum for kommunen er for 2020 på kr. 200.000,-.

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.