Kystkulturcamp 2020

Bli med på Kystkulturcamp 10.-14. august! Pris : 550,- per deltaker (for hele uken) Påmelding innen 20. juli til eric.dullaert@gmail.com

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kristiansund kommune har fått tildelt penger for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Tildelingssum for kommunen er for 2020 på kr. 200.000,-.

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Kristiansund kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted, driftet av Miljødirektoratet. Frist for innspill er 26. juni 2020 - se lenger ned i artikkelen for mer informasjon. Allerede innsendte innspill er tatt med i saken, og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.

Kompensasjonsordning for frivillige lag og foreninger fra Møre og Romsdal fylkeskommune

  Møre og Romsdal fylkeskommune har to kompensasjonsordninger ute for frivillige lag og foreninger. Les mer her. Kontakt Møre og Romsdal fylkeskommune  ved kulturavdelingen ved spørsmål.  

Program 17. mai 2020

Det blir en annerledes feiring av 17. mai i år, men vi håper like fullt at alle får en flott dag. Her er programmet for årets feiring.

Retningslinjer og koronavettregler for idrett og kultur fra 7. mai

Helsedirektoratet har kommet med forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer, som per i dag gjelder t.o.m. 15. juni.  Les mer på helsedirektoratet.no.    

Forsinket publisering av post fra plan og byggesak

På grunn av feil ved integrasjonen mellom fagsystemet for plan- og byggesaker og arkivet, er det dessverre en del post som publiseres på postlisten med forsinket dato. Dokumentsenteret sammen med plan og byggesak jobber i lag med vår systemleverandør for å løse denne utfordringen.

Offentlig postjournal (postliste)

Postlisten gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat. I forbindelse med overgang til ny sak-og arkivløsning, vil dette medføre forsinkelser i publisering av offentlig journal.

Betaling av barnehage- og SFO-regning

KS er på vegne av kommunene  i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan foreldrebetaling i barnehage og SFO skal håndteres når tjenestene er stengt som følge av koronaviruset.