Medieprotokoll

Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvem som skal
uttale seg eksternt i en sak der kommunen er en part. Dette for å legge til rette for en åpen, enkel og
konsekvent kommunikasjon, samt for å styrke kommunens verdigrunnlag (SNOR-verdiene) og
kommunens omdømme.

Alle som jobber i Kristiansund kommune, har et ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten vår. Vi
skal kommunisere eksternt til våre innbyggere og internt til våre medarbeidere og kollegaer. Dette
omfatter alt ifra informasjon om vår virksomhet og tjenester til mediekontakt.
Medieprotokollen skal sikre at viktig informasjon håndteres på en sikker og kvalitativ måte både internt
og eksternt slik at ulike målgruppers interesser ivaretas.