Medieprotokoll

1 Generelt

Offentliggjøring av viktig informasjon som angår kommunale planer, prosesser, budsjetter,
omorganiseringer eller tiltak, skjer etter at saksfremlegg er ferdig underskrevet eller at det er fattet
gyldig/bindende administrative eller politiske vedtak.
Informasjon som angår kommunens ansatte bør først være tilgjengelig internt for ansatte og tillitsvalgte
før offentliggjøring.
Det er gjensidig informasjonsplikt før offentliggjøring av viktige saker i media.