Dale Barneskole

2018 - Tilbygg

Dale Barneskole, tilbygg
NØKKELINFORMASJON -
Adresse: ABC-veien 4
Type tiltak: Tilbygg
Kostnadsramme: kr 33.000.000
Størrelse: 800 m²
Investeringsvedtak: PS 16/99 ,PS 17/99
Byggestart: November 2017
Ferdigstillelse: August 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: Grytnes Entreprenør
Prosjektleder: Anna Ervik Johnsen

 

Dale Barneskole ble i skoleåret 2017/2018 utvidet med 800 m² i forlengelse av skolens sørfløy. Det totale arealet på skolen etter tilbygget er 3700 m².
Bakgrunnen for tilbygget er økt elevtall ved skolen og vedtak om ny avdeling for «Forsterka skole», som tidligere holdt til på Bekkefaret.

I tilbyggets 1. etasje åpner ny avdeling for «Forsterka skole». Avdelingen, inspirert av «Autismetilbudet» ved Åsveien skole, er tilpasset elever med spesielle behov og inneholder bl.a. baserom/klasserom for enkeltelever, garderober, egne garderober for personale, og fellesarealer som sanserom, stue og kjøkken. Forsterka avdeling har egen inngang i 1. etasje tilrettelagt for tilkomst med drosje.

I tilbyggets 2. etasje har skolen fått to nye klasserom, med støttefunksjoner som garderober og grupperom, som muliggjør en tredeling av to klassetrinn, mot dagens todeling. I tillegg er det bygd to nye lærerarbeidsrom for å imøtekomme økt bemanning ved skolen som en konsekvens av økt elevtall og «Forsterka skole».

Planlegginga av prosjektet startet opp i april 2017 og stod klart til skolestart i august 2018.

Prosjektet ble gjennomført til 30.440.000 kr.