Luftkvalitet i Kristiansund

Viktige kilder til luftforurensning i Kristiansund er utslipp fra bil- og båttrafikk og fra forbrenningsovner til oppvarming. 

Det er grundig dokumentert negativ helseeffekt av å puste inn ulike støvpartikler og forbrenningsgasser. Både som effekter av langtidspåvirkning, men også som akutt helseskade ved høye konsentrasjoner.

Det er et overordnet mål å holde denne luftforurensningen så lav som mulig. I så måte er Kristiansund heldig med klima- og naturforhold som gir god gjennomtrekk og uttynning av gassutslippene. Når det gjelder utslipp av klimagasser, se eget avsnitt.

Nå er det likevel slik at i noen situasjoner på spesielle tidspunkt og steder, vil mengde luftforurensning kunne øke.

Dette avhenger av for eksempel trafikkmengde, topografi, vindstyrke og vindretning. Dessuten er mengden persontrafikk avgjørende for om det bør igangsettes forbedringstiltak. Kritiske punkt kan være ved mye brukte skoleveier der det samtidig er tett rushtrafikk. Kristiansund kommune mener at følgende steder periodevis kan ha noe høyere luftforurensning.

  • Krysningspunkt skolevei /riksvei
  • Nær ved tunnelåpninger
  • Steder med kødannelser i trafikken

For personer med luftveisplager kan det være lurt å unngå disse stedene på kritiske tidspunkt. Her er mer spesifikk informasjon om helseråd vedrørende luftkvalitet

Hvis det skulle oppstå en helt spesiell høy luftforurensning, vil kommunen iverksette en egen varsling. Det varsles om situasjonen og hvordan innbyggerne skal oppføre seg blant annet ved tekstmeldinger og på framsiden av kommunens hjemmesider. Det kan for eksempel være ved helseskadelig røykutvikling i forbindelse med brann.

Roller vedrørende luftforurensning:

Forurensningsforskriften kapittel 7 - Om lokal luftkvalitet - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

«Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og skal se etter at bestemmelsene i forskriften følges opp, mens anleggseier er forurenser og ansvarlig for at grenseverdier og målsettingsverdier overholdes. Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Klima- og forurensningsdepartementet er tilsyn- og godkjenningsaktører.»

Kristiansund måler ikke luftkvalitet direkte, men bruker varslingsverketøyet fra Miljødirektoratet. 

Nyttig linker

 

Her finner du gjeldende informasjon om luftkvalitet i Kristiansund.

Her kan du leser mer om varslingstjenester.