Brøyting og bortkjøring av snø

Her finner du målet for vinterdriften, og hvilken standard som kan forventes.

Om vinteren må gående og kjørende regne med dårligere forhold. Målet for vinterdriften er at veiene i størst mulig grad skal være framkommelige for fotgjengere og kjøretøy, som er utrustet for vinterføre.

Riks- og fylkesveier


Det er Statens vegvesen som har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet. På riks­veier er det høyere standard, mens standarden for strøing og brøyting av fylkesveier er omtrent den samme som for prioriterte kommunale veistrekninger. Veiene er delt inn i vinter­driftsklasser og definerer standarden veiene skal ha om vinteren, og hvor ofte det skal brøytes og strøs. Hvor mye trafikk en vei har, avgjør når og hvor ofte den skal brøytes og strøs. Vegvesenet har Mesta som hovedentreprenør for både vinter- og sommerdrift på alle riks- og fylkesveier i Kristiansund. Vegvesenet kan kontaktes på telefon 175.

Kommunale veier

 

Driftsavdelingen hos Kommunalteknikk utfører tjenestene med brøyting, strøing og salting av de kommunale veiene. Innsatsen innrettes etter værvarsler og observasjoner. Tjenestene omfatter også interne adkomster til skoler, barnehager og offentlige bygg.

Brøyting iverksettes når det har kommet 8 cm snø på prioriterte steder og strekninger, dvs. ved skoler, barnehager, viktige samleveier og bussruter. Deretter blir uprioriterte strekninger tatt. Brøyting utføres hovedsakelig innenfor vanlig arbeidstid.

Når det varsles større snøfall eller når det forøvrig er naturlig å sette inn tidlig innsats på brøyting, igangsettes brøyting før grensen på 8 cm snødybde.

Det kan ikke forventes at alle veier er brøytet om morgenen eller tidlig på dagen.  På enkelte dager når det kommer snø av betydning, kan det bli problematisk å ta seg fram.

Huseiers plikter


Brøytebilsjåførene prøver å ta hensyn til innkjørsler og private veier. Huseiere må likevel regne med brøytekanter foran innkjørsel og må selv fjerne snøen uten at den legges ut i veien igjen.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rydde fortau for snø og is, samt strø fortau når det er glatt, jfr. politivedtekter.

Skulle det oppstå brøyteskader, så meld fra om dette omgående.

Det er viktig å parkere biler slik at de ikke hindrer brøyting/strøing. Feilparkerte biler kan ofte være årsaken til at din gate ikke har blitt brøytet eller strødd.

Generelt


Brøytestikk er svært viktige for sikkerheten til sjåføren og andre bilførere. Vi oppfordrer til at brøytestikkene må få stå i fred.

Vis tålmodighet og kjør forsiktig.

Artikkelliste