Omsorgsstønad

Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

 

Hva får du?

Omsorgsstønad gir deg et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. Både omsorgsyter og den som mottar omsorgen kan søke om omsorgsstønad.

 

Krav til søker

 • hvis du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette først
 • omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige omsorgsoppgaver
 • både bruker og kommunen må vurdere om omsorgslønn er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak

 

Dette må du tenke over før du søker

 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
 • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

 

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige omsorgsoppgaver som inngår i vår vurdering om du kan få stønad. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

 

Standard for tjenesten 

 • Antall timer omsorgsstønad som tildeles skjer etter «vekting» av arbeidsoppgaver
 • Det inngås en avtale mellom Kristiansund  kommune som oppdragsgiver og den som utfører omsorgsarbeidet.
 • Avlønning skjer etter til enhver tid gjeldende lønnsplassering.

 

Søknadsskjema