Slik søker du på egen hånd

En del mindre arbeider kan du selv søke om uten at du behøver å bruke fagfolk. Eksempler på mindre arbeider kan være oppføring av en bod, garasje, tilbygg eller terrasse. Det er et komplisert regelverk du må sette deg inn i før du søker. Er du usikker kan det være lurt å rådføre deg med fagfolk underveis, eller leie inn fagfolk til å søke for deg.

Tre typer tiltak

Når du skal bygge noe er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av byggets størrelse og plassering kan det være at du

 • Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig)
 • Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) selv være ansvarlig for søknaden og byggearbeidene
 • Må søke og søknaden må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger. Eventuell kontroll må utføres av foretak med ansvarsrett for kontroll

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg

 

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom.

Planen kan ha særskilte bestemmelser som kan avgjøre hva du kan gjøre på eiendommen din. Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.

Kontakt oss på Servicetorget for å skaffe deg naboliste og bestille situasjonskart

Før du går i gang med et prosjekt, kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket. Kontakt oss på Servicetorget.

Spør om:

 

Søknadsskjema

Forskjellige søknadskjema finner du her. En del informasjon skal fylles ut i selve søknaden, og noe skal legges ved som vedlegg.

Innhold og vedlegg i søknaden

 • Beskrivelse av hva du søker om
 • Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om

Nabovarsel

Når du skal gjøre byggearbeider, må du varsle naboer. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg om byggearbeidene.

Du kan bruke en egen tjeneste for å finne ut hvem du skal varsle, og for å lage de dokumentene du trenger for å sende nabovarsel. Når du sender inn søknaden, skal du legge ved:

 • Opplysninger som er gitt  i nabovarsel - dokumentet som viser overfor kommunen hvem som er nabovarslet, når de er varslet og hva de har fått varsel om.

Kvittering for nabovarsel - en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet

 • eventuelle merknader fra naboene og dine kommentarer til disse merknader.   

Les mer om nabovarsling

Situasjonskart

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart. Du må ha et situasjonskart utstedt fra kommunens oppmålingsavdeling. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken. Situasjonskartet viser juridiske linjer som formålsgrenser, regulert byggegrense, regulert senterlinje, frisiktlinje.

Hvis du har et digitalt situasjonskart som du ønsker å skrive ut på papir sjekk riktig målestokk. PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

 • Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:
 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Les mer om situasjonsplan - hva kreves?

Bestill situasjonkart

 

Tegninger

Tegninger som du legger ved søknaden bør være i målestokk 1:100. Tegningene skal være fagmessig utført, men du har mulighet til å tegne selv dersom tegningene oppfyller kravene. Noen ganger kan det være behov for flere tegninger, for eksempel perspektivtegninger og lignende. I tittelfeltet i tegningene skal følgende opplysninger stå:

 • Gårdsnummer (gnr.) og bruksnummer (bnr), eventuelt seksjonsnummer (snr.)
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Beskrive hva du skal bygge (tiltakets art) 
 • Tegningsnummer og revisjonsnummer
 • Målestokk, dato og eventuell revisjonsdato
 • Signatur

Når tiltaket er fasadeendring, tilbygg, påbygg eller innvendig endring må du vise eksisterende forhold. Send gjerne ved tegninger som viser eksisterende situasjon.

Les mer om tegninger

 

Særskilt naboerklæring istedenfor søknad om dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense

 

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du i reguleringsplan. Finn byggegrense eller byggelinje. 

 

Les mer om Særskilt naboerklæring

 

Eventuell søknad om dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke dispensasjon fra regelverket. Du kan søke om dispensasjon fra alle bestemmelsene, men ikke fra saksbehandlingsreglene og saksbehandlingstider.

For mer informasjon se Dispensasjon

 

Eventuell avkjørselsplan

Dersom du skal endre, opprette eller endre bruk av avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du sende inn en avkjørselsplan sammen med byggesøknaden. Dette kan handle om større bruksendringer, nybygg eller opprettelsen av flere boliger.

Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel uavhengig av en byggesak, må du søke om tillatelse.

 

Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

I noen saker må vi ha tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter.   

Dette kan være nødvendig i følgende sammenhenger:

 • tilknytning til vann og avløp
 • oppretting eller endring i arbeidsplasser
 • fredet eiendom eller arkeologiske fornminner
 • biologisk mangfold

Ved riving

 • Før du sender inn søknad om rivetillatelse, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
 • Hvis bygningen er tilkoblet strøm eller telefon, må du gjøre rede for frakobling i søknaden og legge ved leverandørenes tillatelse til frakobling.
 • Hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må Byingeniøren kontaktes.

Send inn søknad

Søknaden kan du levere direkte hos oss, sende på e-post eller avlegge gjennom Servicetorget.

Sette i gang

Tiltaket skal være igangsatt innen tre år etter at du har fått byggetillatelse. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen tre år, faller tillatelsen bort, og du må søke på nytt.

 

Se Veien til komplett byggesøknad på Direktoratet for Byggekvalitet sin side. 

Artikkelliste