En attraktiv og nyskapende arbeidsgiver

Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver

Trykk for å lese hele kapittelet.

 

Vår evne til omstilling, innovasjon og samhandling vil avgjøre hvordan vi evner å løse utfordringene som samfunnet står overfor. Fremtidsverktøyet Norge 2040 (KS) viser utfordringer vi må håndtere og valg vi kan ta for vår kommune. Vi viste evne til rask omstilling i pandemien. Det lover godt i møte med utfordringer knyttet til folketallsutvikling og demografi, klimaendringer, globalisering, rekruttering av kompetent arbeidskraft og strammere økonomi.  

FNs bærekraftsmål er et viktig bakteppe i utviklingen av samfunns- og arbeidslivet. Omstilling i vår kommune er et vesentlig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidsgiverpolitikken skal støtte opp under dette.

I kommuneplanen for 2018-2030 pekes det på to hovedutfordringer kommunen har som arbeidsgiver: 

  • Tilgangen på kompetent arbeidskraft. Kommunen må være attraktiv for egne medarbeidere, nye arbeidstakere og samtidig mobilisere arbeidskraftreserve og bidra til inkludering. 
  • Evnen til omstilling, utvikling og nyskapning, slik at kommunen kan tilpasse virksomheten og utvikle tjenestetilbud i takt med nye utfordringer.

 

Kristiansund kommune skal være en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver. Det innebærer blant annet at vi 

  • rekrutterer, utvikler og beholder kompetente medarbeidere  
  • er en arbeidsplass for læring og utvikling 
  • bygger heltidskultur 
  • ser mangfold som en ressurs 
  • utvikler kompetente ledere som også er gode samskapere 
  • benytter lønn som et personalpolitisk virkemiddel 

 

Som grunnlag ligger visjonen «I medvind uansett vær», levereglene «Oss imellom» og grunnverdiene «Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet» (SNOR-verdiene). 

Planen gir rammer for utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen i Kristiansund kommune. Målgruppen er derfor først og fremst våre arbeidsgiverrepresentanter. 

Planen gjelder for fire år om gangen. Stillinger vi særlig må prioritere for å rekruttere, utvikle og beholde vurderes i forkant av de årlige lokale lønnsforhandlingene.  

Last ned Kristiansund kommune sin arbeidsgiverstrategi (.pdf) (PDF, 2 MB)

 

Ledre i Kristiansund kommune - Klikk for stort bilde

Planen ble vedtatt i bystyret 26.01.2023. Planen ble så språkrevidert og vedatt igjen i bystyret 23.11.2023.