Planer og rapporter

Her finner du en oversikt over planer og rapporter som er førende for Kristiansund kommune. Siden inneholder planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, temaplaner, reguleringsplaner, handlingsprogram, årsrapport og -regnskap, periodisk rapportering, eierskapsmelding og status for planarbeidet til kommunen.

Planer og rapporter

Planstrategi

Planstrategien skal vurdere hvilket planarbeid som skal prioriteres i valgperioden.  

I planstrategien skal det tas stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke. Planstrategien skal i tillegg drøfte hvilke oppgaver kommunene er tjent med å planlegge sammen med nabokommuner og kommuner i regionen for øvrig. Bystyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategi 2020-2023 (PDF, 2 MB)

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Planen skal være strategisk og langsiktig og inneholde mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Alt planarbeid i kommunen bygger på kommuneplanen.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som viser hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer skal følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunes økonomiske rammer. Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Ifølge kommuneloven kan økonomiplanen inngå i handlingsdelen. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen trekker opp visjon og satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (A4-format) (PDF, 7 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (liggende format) (PDF, 7 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (ren tekst versjon) (PDF, 255 kB)


Kommuneplanens arealdel

Arealdelen omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Den er juridisk bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen.

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Den er også styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak. 

Kommuneplanens arealdel 2009-2020, planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens arealdel 2009-2020, plankart (PDF, 8 MB)

Kommuneplanens arealdel 2009-2020, bestemmelser og retningslinjer (PDF, 379 kB)

Planbestemmelser - utnyttingsgrad og byggeforbudsgrense vedtatt 5.3.2020 (PDF, 416 kB)

Kommunedelplaner

Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplanen. Delplanene dekker en geografisk del av kommunen eller et avgrenset samfunnstema.

Tematiske kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Kommunedelplaner for en del av kommunens areal vedtas med rettsvirkning. 

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner eller krav fastsatt i områderegulering.

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Planene er juridisk bindende og består av plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Planene behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven.

Reguleringsplaner i Kristiansund kommune

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet knytter sammen mål, tiltak og prioriteringer og sikrer sammenhengen mellom oppfølgingen av kommunes planer og økonomiplanlegging. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Handlingsprogrammet omfatter kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan med årsbudsjett.

Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Det inneholder mål for hva som skal oppnås i perioden og tiltakene som skal føre dit.

Økonomiplanen viser hvilke konsekvenser tiltakene har for kommunens økonomi på sikt. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen har et 4. års perspektiv med årsbudsjettet som første år. Planen rulleres årlig.

Årsbudsjettet er kommunens bevilgningsdokument, det vil si at vedtatt budsjett angir hvilke rammer bystyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for rammeområdene. Årsbudsjettet skal baseres på realistiske anslag for inntekter og utgifter i løpet av året. 

Handlingsprogram 2023-2026 (PDF, 3 MB)

Tidligere handlingsprogram

Årsrapport og årsregnskap

Årsrapporten og årsregnskapet er rådmannens presentasjon av kommunes offisielle regnskap og årsmelding for bystyret.

Årsrapporten gir en samlet fremstilling av kommunens ressursbruk, tjenesteutvikling og måloppnåelse. Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser, ressursbruk og målsetninger for driften.

Årsregnskapet består av drifts-, investerings- og balanseregnskap i tillegg til noteopplysninger. Årsregnskapet føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Årsrapport 2021 (PDF, 6 MB)

Årsregnskap 2021 (PDF, 2 MB)

Konsolidert regnskap 2021 (PDF, 2 MB) 

Tidligere årsregnskap og årsrapporter

Eierskapsmelding

Kommunens eierskapsmelding omhandler eierstyring, selskapsledelse og kontroll med kommunens eierinteresser. Eierskapsmeldingen skal sikre grunnlaget for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar.

Eierskapsmeldingen er todelt.

Del 1 - Eierpolitikk:
Omhandler kommunens overordnede prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler.
Eierpolitikken rulleres hvert 4. år etter valg.

Del 2 - Eierskapsberetning:
Gir en samlet oversikt over kommunens eierinteresser.
Eierskapsberetningen rulleres hvert år.

Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020-2024, vedtatt 15.12.2020 (PDF, 2 MB)

Eierskapsberetning for 2021, vedtatt 15.12.2022 (PDF, 2 MB)

Tidligere eierskapsberetninger

 

Status planarbeid

Oppfølging av planverk inngår i kommunens plansystem. Systemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Plansystemet er én av tre hovedelement i kommunens virksomhetsstyring.

Status for planarbeidet til Kristiansund kommune finner du her.