"Det hadde lyktes min hustru å få ut av huset en del gang- og sengklær og diverse andre småting - resten av vårt hjem måtte vi stå og se gå opp i flammer. Det var nå blitt ettermiddag. Jeg og min hustru fikk opphold hos min bror i gartneriet "Rolighet" som ennå ikke var brent. I hele gartneriet, og rundt Vanndammene var det fullt av innbo som var reddet. For den kommende natten innrettet husville folk seg med soveplasser under trærne og i bergkløftene som kunne dekke for nye bombeangrep - og disse uteble ikke." 

I kommunen vår har vi mange kulturminner og kulturmiljøer som kan være fine rekreasjons- og turmål i disse tider. Et kortreist turtips er kombinasjonen Rastarkalv, Frei kirke, Frei bedehus og Knudtzonlunden på Frei.

I dag, 19.03.2021, ble den første helhetlige barne- og ungdomskulturmeldinga publisert i en koronavennlig digital slippfest. Meldinga har fått navnet: Oppleve, skape, dele- kunst og kultur for, med og av barn og unge. Kristiansund kommune har sammen med Vestnes, Sunndal og Møre og Romsdal fylkeskommune deltatt aktivt i prosessen og gitt innspill til innhold i planen.  

Nasjonale og regionale føringer og planer stiller i dag store forventinger og krav til museumsdrift. Blir disse forventningene og kravene blir oppfylt innenfor museumsdriften i vår egen kommune? Hvordan tilrettelegger vi som kommune for dette? Vi har laget en museumsmelding som legges til grunn for det videre arbeidet med en museumsstrategi.

Kristiansund kommune er tatt inn i Fritidskortordningen for 2021-2022, som er et nasjonalt prøveprosjekt administrert av BufDir. Per i dag er det 12 kommuner med fra hele landet, og fra 2021 kan også Kristiansund glede seg over å være en del av prøveordningen.  

Dame foran farger

Gjennom kunst og kultur finner mennesker sin helt særegne måte å uttrykke seg på. I dette møtet skaper vi vår egen identitet og vi blir kjent med andres. Dette er en av grunnstenene i dagens demokrati og en kjerneverdi for oss som samfunn; allmenn stemmerett – allmenn rett til å ha en stemme, til å bli sett, hørt og forstått. Kultursektoren som helhet er dermed en helt vesentlig del av sivilsamfunnet og demokratiet vårt, med all sin kreativitet, identitet og diversitet. Vi er derfor tjent med å sikre en mest mulig balansert sektor, med like muligheter på tvers av kjønn. I dag markerer vi kvinnedag i inngangen til den postcovidianske tidsalder. 

Kristiansund er kåret til Norges musikkommune 2020!