Kilder til bruk i planlegging

Reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering

Om reguleringsplaner

Der det foreligger en godkjent plan skal søknadspliktige tiltak utføres i henhold til denne. Bygningssjefens kontor behandler private reguleringsforslag og legger dem eventuelt fram for Plan og bygningsrådet som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Bystyret er godkjenningsmyndighet. Offentlige instanser og private parter som berøres av en reguleringssak involveres i planprosessen, og kan påvirke innholdet i reguleringsplanen. 

En reguleringsplan kan sette vilkår for bruken av planområdet, og kan også forby former for bruk. Det kan også påbys en rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Reguleringsplan skal utarbeides hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private eller offentlige interesser.

Bygningssjefens kontor har utarbeidet en planveileder for private planforslag (se under). Berørte grunneiere, offentlige etater, naboer og allmenheten inviteres til å komme med innspill til planarbeidet. Planarbeidet varsles som regel to ganger i løpet av planprosessen, ved varsel om oppstart og ved offentlig ettersyn. Det sendes brev til de som blir direkte berørt, det kunngjøres i lokalavisa og planforslagene kan ses på Servicetorget og på kommunens nettside.

 

Plantypene:

 

 • Områdereguleringsplan

§ 12-2. Områderegulering

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi en mer detaljert, områdevis avklaring av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

 • Detaljreguleringsplan

§ 12-3. Detaljreregulering

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.
Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i § 4-2 andre ledd.
Reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn omfattes av forskrift om konsekvensutredninger.
(se kap. 1)
Områdereguleringer som innebærer vesentlig endring av vedtatt kommuneplan omfattes av forskriften. Hva som er vesentlig endring er definert i KU-forskriften:

Områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål skal alltid behandles etter forskriften, § 2, bokstav d).

Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan, § 3 bokstav c) skal behandles etter KU-forskriften dersom planen faller inn under kriteriene i §4 i forskriften.

 •  Lovhjemmel

Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i Plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12 (§ 12). Loven forvaltes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

I de områder i kommunen hvor det er bestemt i kommuneplanens arealdel at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan, og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides reguleringsplan. Tillatelse til igangsetting av større bygge- og anleggsarbeider etter § 20 i PBL kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan.

 

Hvem kan fremme planforslag

Krav til fagkyndighet ved utarbeidselse av planer

Plan- og bygningsloven § 12-3 slår fast at planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis entydig og forståelig form. Med fagkyndighet menes at planleggerne må ha kunnskap om:

1. Plansystemet
2. Planprosessene
3. Plankart og reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse

 

 • Beskrivesele

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Målgruppene er private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter.

 

 • Kriterier/vilkår

Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i en vedtatt områderegulering

Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen, slik som barn og unge

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging

For enkelte planer vil det være krav om konsekvensanalyse. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides

Utbygging må være satt i gang senest fem år etter at planen er vedtatt. Denne fristen kan etter søknad forlenges med to år om gangen.

 

 • Pris

Det må betales gebyr for behandling av private planforslag.

 

 • Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen 12 uker etter at planforslaget er mottatt.

 

 • Om planen blir avvist

Hvis planen blir avvist, selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt frem for kommunestyret.

 

 • Krav til digital planfremstilling

Ta inn tekst fra veileder for planlegging i Kristiansund kommune.

 

 • Planveilederen

 

 

 

 • Krav til ROS-analyser

PBL § 4-3 stiller krav om ROS-analyse for alle planer for utbygging.

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund