Planer og rapporter

Her finner du en oversikt over planer og rapporter som er førende for Kristiansund kommune. Siden inneholder planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, temaplaner, reguleringsplaner, handlingsprogram, årsrapport og -regnskap, periodisk rapportering, eierskapsmelding og status for planarbeidet til kommunen.

 

Status planarbeid

Oppfølging av planverk inngår i kommunens plansystem. Systemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Plansystemet er én av tre hovedelement i kommunens virksomhetsstyring.

Status for planarbeidet til Kristiansund kommune finner du her.