Kilder til bruk i planlegging

Om utarbeidelse av reguleringsplaner samt informasjon om kommunens planveileder, overordnede planer, retningslinjer og annen dokumentasjon. 

Om reguleringsplaner

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal søknadspliktige tiltak utføres i henhold til denne. Reguleringsavdelinga behandler alle reguleringsforslag og legger dem fram for hovedutvalg for plan og bygning som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Bystyret er godkjenningsmyndighet. Offentlige instanser og private parter som berøres av en reguleringssak involveres i planprosessen, og kan påvirke innholdet i reguleringsplanen. 

En reguleringsplan kan sette vilkår for bruken av planområdet, og kan også forby former for bruk. Det kan også påbys en rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Reguleringsplan skal utarbeides hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private eller offentlige interesser.

Berørte grunneiere, offentlige etater, naboer og allmennheten inviteres til å komme med innspill til planarbeidet. Planarbeidet varsles som regel to ganger i løpet av planprosessen, ved varsel om oppstart og ved offentlig ettersyn. Det sendes brev til de som blir direkte berørt, det kunngjøres i lokalavisa Tidens Krav og planforslagene kan ses på Servicetorget og på kommunens nettside under tittelen Kunngjøringer. Vedtatt plan kunngjøres i avisa og på kommunens nettside.

Kristiansund kommune har utarbeidet en planveileder for utarbeidelse av private planforslag (se lenke under).

Oversikt over alle gjeldende arealplaner og pågående planarbeid i Kristiansund finner du i planinnsyn v/kart og i vårt planregister v/ISY GIS-plandialog og registersøk.

Plantypene:

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse. Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering.

  • Områderegulering

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi en mer detaljert, områdevis avklaring av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

  • Detaljregulering

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. 

Lovhjemmel

Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12 (§ 12).

I de områder i kommunen hvor det er bestemt i kommuneplanens arealdel at utbygging mv. bare kan skje etter slik plan, og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides reguleringsplan. Tillatelse til igangsetting av større bygge- og anleggsarbeider etter § 20 i PBL kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan.

Hvem kan fremme planforslag

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Krav til fagkyndighet ved utarbeidelse av planer

Plan- og bygningsloven § 12-3 slår fast at planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis entydig og forståelig form. Med fagkyndighet menes at planleggerne må ha kunnskap om:

1. Plansystemet
2. Planprosessene
3. Plankart og reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse

  • Kriterier/vilkår

Private planforslag skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Forslagsstiller skal legge til rette for samråd med berørte offentlige myndigheter og medvirkning fra de som vil bli berørt av planen. Det gjelder også grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging. https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/

For enkelte planer vil det være krav om konsekvensutredning. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslag med konsekvensutredning utarbeides. For noen typer tiltak og planer er det ikke krav om planprogram, selv om det kreves konsekvensutredning. 

  • Pris

Det må betales gebyr for behandling av private planforslag.

  • Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen 12 uker etter at komplett planforslag er mottatt.

  • Om planen blir avvist

Hvis planen blir avvist, og forslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, kan avslaget kreves forelagt bystyret.

Veileder, overordnede planer, retningslinjer og analyser: